Scroll down for English

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

El Hosseny (El Hosseny Dance), Y-tunnus: 2270450-0
Korppaanmäentie 2 D 53, 00300 Helsinki
www.elhossenydance.com
Tuija Rinne
p. +358443529287
elhossenydance(at)gmail.com

Rekisterin nimi

El Hosseny Dance asiakasrekisteri, sähköpostirekisteri tai muu asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on El Hosseny Dancen asiakkaan ja El Hosseny Dancen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään El Hosseny Dance noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön nimi
Sähköpostiosoite
IP – osoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tietoja asiakassuhteen tilasta ja laadusta

Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan El Hosseny Dancen käytössä, ellei niitä tarvita asiakkaan tilaukseen liittyvään, esim. perintätoimistolle annettavaan, toimeksiantoon. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

El Hosseny Dance oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti, yhteystiedot yllä.
_____________________________________________________________
Privacy notice
Privacy notice in accordance with Sections 10 and 24 of the Personal Data Act (523/1999).

Register

El Hosseny (El Hosseny Dance), Business ID: 2270450-0
Korppaanmäentie 2 D 53, 00300 Helsinki
www.elhossenydance.com
Tuija Rinne
p. +358443529287
elhossenydance (at) gmail.com

Name of the register

El Hosseny Dance customer register, e-mail register or any other register based on a related businesslike connection

Purpose of the register

The primary basis for processing your personal data is the customer relationship between the El Hosseny Dance customer and El Hosseny Dance, the customer's consent, the customer's assignment or any other relevant connection.
Personal data can be processed for the management, implementation, development and follow-up of customer relationship, customer service and related communications and marketing.
When processing your personal information, El Hosseny Dance adheres to the Personal Data Act, the law on privacy, information security, and other data protection legislation and good data processing practices.

Information contained in the register

The name of the person
Email address
IP address
Mailing address
Telephone number
Information on the status and quality of the customer relationship

Disclosure

The information contained in the customer register is only available to El Hosseny Dance if it is not required for a customer's order, such as a debt collection agency.
Information will not be released outside the EU or the European Economic Area.

Protection of the register

The data system and files of the register holder are protected by the technical protection methods normally used in business. The register will not be handed over to third parties. Access to the register requires a personal username and password that are only granted to a registrar's staff whose status and duties are associated with the access.

The right of inspection

The registered person has the right to inspect what information relating to him has been deposited in the customer register.

Right to demand correction

El Hosseny Dance corrects, removes or supplements the personal data of the customer in its customer register that is defective, unnecessary, incomplete or outdated for the purpose of processing, either on his own initiative or at the request of a registered customer. The customer can make any correction request in writing, contact information above.